Wedstrijdreglement fotoboeken Olivier Föllmi

Wedstrijdreglement fotoboek van Olivier Föllmi

Artikel 1 – Principe

MyHimalaya organiseert een online wedstrijd waarbij deelnemers na het beantwoorden van een wedstrijdvraag kans maken op een fotoboek van fotograaf Olivier Föllmi

 

Artikel 2 – Wie kan deelnemen

Aan onze wedstrijden mogen alle meerderjarigen deelnemen met uitzondering van de personeelsleden van de organisaties van Nordic Collection.

Minderjarigen mogen aan een wedstrijd deelnemen met voorafgaande toestemming van hun ouders (of van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent). Indien een minderjarige deelneemt, betekent dit dat deze dergelijke toestemming verkregen heeft. MyHimalaya houdt zich het recht voor om op elk moment de geschreven bevestiging van de verkregen toestemming te vragen en om dit op andere manieren na te gaan, evenals om elke minderjarige van de wedstrijd uit te sluiten die niet onmiddellijk of binnen een door MyHimalaya opgelegde redelijke termijn dergelijke bevestiging kan overmaken.

Deelnemers erkennen door het loutere feit van deelname dit reglement aanvaard te hebben.

Deelname kan enkel in eigen naam gebeuren en kan nooit uitgaan van meerdere personen. Elke persoon mag slechts met één e-mailadres aan de wedstrijd deelnemen, tenzij anders bepaald in het specifieke wedstrijdreglement.

 

Artikel 3 – Termijn

De wedstrijd start op 01/05/ 2022 en eindigt op 20/05/ 2022.

 

Artikel 4 – Wedstrijd

Om deel te nemen aan de wedstrijd moeten de volgende gegevens worden ingevuld:

  • Voornaam
  • Achternaam
  • E-mailadres
  • Wedstrijdvraag
  • Akkoord voor privacybeleid

 

Artikel 5 – Bepaling winnaars

Er zijn 5 winnaars, die gekozen worden uit alle deelnemers die de wedstrijdvraag correct beantwoord hebben.

 

Artikel 6 – Bekendmaking winnaars

De winnaars van de wedstrijd zullen bekend gemaakt worden eind mei op de volgende manieren:

  • Er wordt een Facebookpost geplaatst op de Facebookpagina van MyHimalaya
  • Er wordt een mail gestuurd naar alle deelnemers die hiervoor toestemming gegeven hebben met de bekendmaking van de winnaars

 

Artikel 7 – Reglementswijzigingen

De organisator behoudt zich het recht voor om in elke afzonderlijke jurisdictie de wedstrijd op elk ogenblik op te schorten of in te trekken indien zij daartoe gedwongen wordt omwille van wettelijke redenen of omwille van dwingende zelfregulerende redenen, zonder enig recht op compensatie of tegemoetkomingen ten aanzien van de deelnemers.

Indien er wijzigingen aan het reglement gemaakt worden, zullen die meegedeeld worden op deze pagina.

 

Artikel 8 – Betwistingen

Alle betwistingen inzake de toepassing van dit reglement worden autonoom beslecht door het MyHimalaya team, het volstaat hiertoe een mail met de klacht te sturen naar  info@myhimalaya.be.

 

Artikel 9 – Privacy

Voor deze wedstrijd worden gegevens verzameld waarmee wij zorgvuldig omgaan. Lees er alles over in onze privacyclausule.

 

Artikel 10 – Contact

Bij vragen of problemen i.v.m. de wedstrijd kunnen geïnteresseerden terecht bij info@myhimalaya.be

Schrijf je in op onze nieuwsbrief